Công văn số 2410/TCT-KK về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ

 

Số: 2410/TCT-KK

V/v: hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư bị giãn tiến độ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 382/CT-TTKT2 ngày 25/03/2020 của Cục Thuế tỉnh giấc Thừa Thiên Huế về vướng mắc tương tác đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối có dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam. Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, điểm c2, điểm c3 Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) về hoàn thuế GTGT:

“3. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư

b) … Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư.

c) Cơ sở marketing không được hoàn thuế giá trị gia nâng cao mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo luật pháp về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với những trường hợp:

…c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư marketing mang điều kiện khi chưa đủ những điều kiện buôn bán theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư buôn bán mang điều kiện nhưng cơ sở marketing chưa được cấp giấy phép buôn bán ngành, nghề đầu tư marketing với điều kiện, chưa được cấp giấy chứng thực đủ điều kiện marketing ngành, nghề đầu tư buôn bán mang điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cho phép đầu tư buôn bán ngành, nghề đầu tư buôn bán có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hành đầu tư buôn bán với điều kiện mà không bắt buộc nên sở hữu xác nhận, ưng ý dưới hình thức văn bản theo quy định của luật pháp về đầu tư.

c.3) Dự án đầu tư của cơ sở buôn bán ngành, nghề đầu tư buôn bán với điều kiện ko bảo đảm duy trì đủ điều kiện marketing trong công đoạn hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở marketing ngành, nghề đầu tư buôn bán có điều kiện nhưng trong giai đoạn hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép buôn bán ngành, nghề đầu tư buôn bán sở hữu điều kiện; bị thu hồi giấy chứng thực đủ điều kiện buôn bán ngành, nghề đầu tư buôn bán có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong giai đoạn hoạt động cơ sở marketing ko đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia nâng cao được tính từ thời điểm cơ sở buôn bán bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh ko đáp ứng được các điều kiện về đầu tư buôn bán mang điều kiện.

…”

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 01/7/2015:

“Điều 39. Nội dung Giấy chứng thực đăng ký đầu tư

… 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng căn bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chính yếu của dự án, nếu dự án thực hiện theo từng giai đoạn, buộc phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.”

Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư:

“Điều 26. Trách nhiệm thực hành dự án đầu tư

2. Đối sở hữu dự án đầu tư thực hành theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư với bổn phận triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật sở hữu liên quan.”

Căn cứ quy định và chỉ dẫn nêu trên, nếu dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam chưa được Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Thừa Thiên Huế chấp nhận việc giãn tiến độ đầu tư thì nhà đầu tư có nghĩa vụ triển khai thực hành dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đã được cấp.

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam ko đáp ứng quy định của luật pháp về đầu tư thì không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC) nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hành xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

Previous
Next Post »