Hoàn thuế dự án đầu tư trong Công văn số 2854/TCT-KK

Công văn số: 2841/TCT-KK v/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1382/CT-TTKT1 ngày 01/06/2020 của Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

– Tại Điều 45 Luật công ty 68/2014/QH13 quy định:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm marketing của doanh nghiệp

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, sở hữu nhiệm vụ thực hiện đa số hoặc 1 phần chức năng của siêu thị nhắc cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề marketing của chi nhánh buộc phải đúng mang ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. ”

– Tại điểm d Khoản một và điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia nâng cao cho cơ quan thuế

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sở hữu cơ sở chế tạo trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, ko phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương khác sở hữu tỉnh, đô thị nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc sở hữu hạch toán kế toán thì nên đăng ký nộp thuế theo cách khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, đề cập cả xuất cho hội sở chính phải tiêu dùng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc ko thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại hội sở chính và nộp thuế cho những địa phương nơi mang cơ sở sản xuất trực thuộc, số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho những địa phương nơi sở hữu cơ sở cung cấp trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối sở hữu hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối sở hữu hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm phân phối ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm cung cấp ra được xác định trên cơ sở chi phí sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cộng chiếc tại địa phương nơi với cơ sở sản xuất.

3. Khai thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương khác mang tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập giấy tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ thuế quan quản lý trực tiếp nơi đóng hội sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sắm vào tiêu dùng cho dự án đầu tư theo mức quy định của luật pháp về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế mang quyết định ra đời các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại những tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương khác sở hữu tỉnh, tỉnh thành nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc rộng rãi dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh mang con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, có trương mục gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh buộc phải lập giấy tờ khai thuế riêng sở hữu cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập siêu thị đã hoàn thành và hoàn tất những thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở buôn bán là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia nâng cao đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho nhà hàng mới có mặt trên thị trường để doanh nghiệp mới thực hành kê khai, nộp thuế và yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

– Tại điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở marketing đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ nếu hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành của cải cố định) tại địa bàn tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành thị nơi đóng hội sở chính, đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở buôn bán lập giấy tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư song song phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ sở hữu việc kê khai thuế GTGT của hoạt động chế tạo buôn bán đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT cần nộp của hoạt động phân phối buôn bán trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau lúc bù trừ giả dụ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ giả dụ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, giả dụ Công ty cổ phần Hanacans (sau đây gọi là Công ty) có trụ sở tại thức giấc Bắc Ninh và do Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trực tiếp quản lý, đang hoạt động, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ. Công ty với dự án đầu tư mới “Dự án cung cấp vỏ lon và lon hoàn thiện đối có các lon giải khát bằng nhôm” tại tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty có mặt trên thị trường Công ty cổ phần Hanacans – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi là Chi nhánh) sở hữu mục đích quản lý dự án đầu tư nêu trên, Chi nhánh đã đăng ký thuế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã được cấp mã số thuế nhưng quá trình thực hiện, Chi nhánh không trực tiếp quản lý dự án, tất cả hợp đồng, hóa đơn đều do Công ty thực hiện và kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án. Công ty lập hồ sơ bắt buộc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư trên tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp tương tự, Tổng cục Thuế đã với công văn số 3808/TCT-CS ngày 08/10/2018 giải đáp Cục Thuế thức giấc Long An và công văn số 4760/TCT-KK ngày 20/11/2019 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (bản photocopy gửi kèm). Đề nghị Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh căn cứ những quy định về hoàn thuế GTGT hiện hành, tham khảo hướng dẫn tại công văn số 3808/TCT-CS ngày 08/10/2018, công văn số 4760/TCT-KK ngày 20/11/2019 và tình hình thực tại tại công ty để xử lý theo đúng quy định.

Từ ngày 1/7/2020, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty thực hành kê khai, nộp thuế và hoàn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »