Hoàn thuế GTGT khi công ty chấm dứt hoạt động

 

Công văn số: 3208/TCT-KK ngày 10/08/2020 v/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1697/CT-KTNB ngày 28/4/2020 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về chính sách hoàn thuế GTGT đối có trường hợp chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group – Chi nhánh Nha Trang Center, MST 0104902700-002.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 84 Bộ luật dân sự (Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015) quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện:

“Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là công ty phụ thuộc của pháp nhân, không cần là pháp nhân.
 2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện mọi hoặc một phần chức năng của pháp nhân.”

– Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Luật thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH13) đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định những nếu hoàn thuế:

“3. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động với số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

– Căn cứ Điều 195 Luật công ty (Luật số 64/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về việc sáp nhập doanh nghiệp:

“Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp

 1. Một hoặc một số siêu thị (sau đây gọi là siêu thị bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 công ty khác(sau đây gọi là nhà hàng nhận sáp nhập)bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và tiện dụng hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, song song chấm dứt sự tồn tại của siêu thị bị sáp nhập.
 2. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; nhà hàng nhận sáp nhập được hưởng những quyền và tiện dụng hợp phápchịu trách nhiệm về những khoản nợ chưa thanh toán, giao kèo cần lao và trách nhiệm của cải khác của công ty bị sáp nhập.

…”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn những ví như hoàn thuế:

“5. Cơ sở buôn bán nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sảnchấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

…”

– Căn cứ Điều 42 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong nếu công ty lại doanh nghiệp:

“Điều 42. Hoàn thành trách nhiệm nộp thuế trong giả dụ công ty lại doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có bổn phận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các nhà hàng mới được xây dựng thương hiệu từ nhà hàng bị tách, nhà hàng hợp nhất, nhà hàng nhận sáp nhập mang bổn phận hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế.

…”

– Căn cứ Điều 16 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định những trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp giấy tờ kết thúc hiệu lực mã số thuếViệc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Các nếu chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối sở hữu doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp kết thúc hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;

– Tổ chức lại công ty (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);…

– Đơn vị trực thuộc với Quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.

– Đơn vị trực thuộc bị kết thúc hiệu lực mã số thuế khi doanh nghiệp chủ quản kết thúc hiệu lực mã số thuế.

– Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép ra đời và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.…

2. Nguyên tắc kết thúc hiệu lực mã số thuế

a) Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ thuế quan xác định mã số thuế ko còn giá trị tiêu dùng trong Hệ thống vận dụng đăng ký thuế.

Cơ thuế quan thu hồi Giấy chứng thực đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế và thông báo công khai việc kết thúc hiệu lực mã số thuế.

3. Các bổn phận người nộp thuế buộc phải hoàn thành trước lúc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối có doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham dự hiệp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

– Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn theo quy định của luật pháp về hóa đơn;

– Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Trường hợp công ty chủ quản sở hữu những tổ chức trực thuộc thì tất cả những công ty trực thuộc nên hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước lúc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức chủ quản.…”

– Căn cứ Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý hồ sơ kết thúc hiệu lực mã số thuế:

“Điều 18. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả

1. Xử lý hồ sơ kết thúc hiệu lực mã số thuế trong nếu giải thể, chấm dứt hoạt động

a) Đối mang doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế và doanh nghiệp khác:

– Đơn vị chủ quản với trách nhiệm hoàn tất bổn phận thuế của công ty trực thuộc có cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc sau lúc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp trực thuộc.

– Trường hợp công ty chủ quản gửi giấy tờ kết thúc hiệu lực mã số thuế nhưng những doanh nghiệp trực thuộc chưa thực hành thủ tục kết thúc hiệu lực mã số thuế thì cơ thuế quan quản lý doanh nghiệp chủ quản có trách nhiệm thông tin cho công ty chủ quản, doanh nghiệp trực thuộc, cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty trực thuộc.

Các tổ chức trực thuộc phải thực hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.…

2. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong giả dụ doanh nghiệp lại doanh nghiệp; tổ chức kinh tế, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

a) Đối với doanh nghiệp:

Cơ thuế quan quản lý trực tiếp nhà hàng bị chia; bị sáp nhập; bị thống nhất khi nhận được thông báo kết thúc tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký buôn bán ví như doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế thì thực hành chuyển tất cả bổn phận thuế của doanh nghiệp bị chia; bị sáp nhập; bị hợp nhất cho công ty mới được chia; nhận sáp nhập; nhận hợp nhất.

Doanh nghiệp mới sở hữu bổn phận thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành trách nhiệm thuế của nhà hàng bị chia, bị sáp nhập, bị thống nhất theo quy định của Luật quản lý thuế.

…”

Theo các căn cứ nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH CaliforniaWellness Group (bên bị sáp nhập) được sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (bên nhận sáp nhập) theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bị đơn sáp nhập sẽ kết thúc hoạt động theo hiệp đồng sáp nhập nêu trên thì tổ chức chủ quản sở hữu tư cách pháp nhân là Công ty TNHH California Wellness Group với trách nhiệm hoàn tất hầu hết trách nhiệm thuế của công ty phụ thuộc.

Do vậy, doanh nghiệp phụ thuộc của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group là Công ty TNHH CaliforniaWellness Group – Chi nhánh Nha Trang Center ko được phê chuẩn giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời khắc kết thúc hoạt động mà nên bàn giao số thuế này cho Công ty TNHH CaliforniaWellness Group để Công ty TNHH CaliforniaWellness Group thực hành quyết toán thuế theo quy định luật pháp lúc thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

Các bài viết liên quan:
Tìm bài viết bằng các từ khóa: 


 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »