Hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp trong Công văn số 2701/TCT-KK

 

Công văn số: 2701/TCT-KK

v/v hoàn thuế GTGT lúc sáp nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4171/CT-TTKT7 đề ngày 29/4/2020 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế sau lúc sáp nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Căn cứ những quy định tại:

– Khoản một Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc 1 số công ty (sau đây gọi là siêu thị bị sáp nhập) mang thể sáp nhập vào 1 siêu thị khác (sau đây gọi là nhà hàng nhận sáp nhập) bằng phương pháp chuyển đa số tài sản, quyền, bổn phận và lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, song song chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.”;

– Khoản 3 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định các ví như hoàn thuế:

“3. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động với số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết.”;

– Khoản 3, 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn những giả dụ hoàn thuế;

– Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về giả dụ tổ chức lại doanh nghiệp:

“Điều 42. Hoàn thành bổn phận nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành trách nhiệm nộp thuế trước lúc tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn tất trách nhiệm nộp thuế thì nhà hàng bị tách và các công ty mới được xây dựng thương hiệu từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, nhà hàng nhận sáp nhập với trách nhiệm hoàn thành bổn phận nộp thuế.”.

Căn cứ những quy định nêu trên, 

trường hợp Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã hấp thu hồ sơ bắt buộc chấm dứt hiệu lực mã số thuế do sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2018 đến tháng 03/2019, giấy tờ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 04/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hành kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đầy đủ, chuẩn xác bổn phận thuế của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) buộc phải hoàn tất trước khi thực hành thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập. Trường hợp sau khi hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ thuế, ví như Công ty sở hữu số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »