Hoàn thuế GTGT trong Công văn số 2215/TCT-KK

 

Số: 2215/TCT–KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn công văn số 1410/CT-TTKT2 ngày 29/4/2020 của Cục Thuế tỉnh giấc Nghệ An về việc hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam của Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải pháp thi hành luật thương chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:

“5. Đối có hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng thuộc đối tượng ko chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc vận dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đấy có đổi thay về đối tượng không chịu thuế hoặc mục tiêu được miễn thuế, xét miễn thuế; vận dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, cung ứng hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm thời nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đấy chuyển mục tiêu sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì buộc phải khai tờ khai thương chính mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối mang hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực bây giờ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ ví như đã thực hành đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 78 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc xử lý tài sản, hàng hóa mang xuất xứ du nhập lúc siêu thị chuyển đổi cái hình từ siêu thị chế xuất thành doanh nghiệp ko hưởng chế độ chính sách siêu thị chế xuất và ngược lại:

“1. Trường hợp chuyển đổi cái hình từ DNCX thành siêu thị ko hưởng chính sách DNCX:

a) DNCX thực hành xác định tài sản, hàng hóa có căn nguyên du nhập chưa nộp thuế còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý như chuyển mục tiêu sử dụng, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước không tính có cơ quan hải quan. DNCX với nghĩa vụ thực hiện thủ tục hải quan tương ứng theo từng biện pháp xử lý số tài sản, hàng hóa này sở hữu cơ quan hải quan trước thời điểm được cơ quan mang thẩm quyền cho phép chuyển đổi;

b) Thời điểm xử lý và xác định tài sản, hàng hóa với căn nguyên nhập khẩu thực hành trước lúc nhà hàng được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi. ”

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về các đối tượng, trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Căn cứ chỉ dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8004/TCHQ-XNK ngày 27/12/2019 về việc chuyển đổi chiếc hình doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam – thức giấc Nghệ An tại công văn số 20/01/2020 về thủ tục chuyển đổi từ siêu thị chế xuất thành siêu thị thông thường;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 4360474694, chứng nhận đổi thay lần thiết bị 4, ngày 17/3/2020 của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam – tỉnh Nghệ An.

Theo các căn cứ nêu trên: giả dụ dự án đầu tư Nhà máy phân phối viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam được chuyển đổi mục tiêu dự án từ công ty chế xuất sang doanh nghiệp ko hưởng chính sách siêu thị chế xuất theo quy định pháp luật, dự án đang trong công đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động; Công ty đã thực hiện các thủ tục hải quan, nộp gần như số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu từ nhà cung ứng nước ngoại trừ và chọn của nhà cung cấp trong nước để phục vụ cho dự án đầu tư theo quy định thì Cục Thuế tỉnh giấc Nghệ An đánh giá nguyên tắc, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế của số thuế GTGT đầu vào nêu trên tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 130/2016/TT-BTC) để phê duyệt giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

Previous
Next Post »