Công văn số 3880/TCT-KK về quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Số: 3880/TCT-KK

V/v quản lý thuế GTGT đối mang dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời Công văn số 2226/CT-TTKT2 ngày 16/7/2020 của Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi xin ý kiến về việc xử lý số thuế đã hoàn cho dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi do bị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án. Về việc này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Khoản 3, khoản 4 Điều 48 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý của cải lúc dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

 1. Trừ nếu được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn ngay tắp lự mang đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất đơn vị thanh lý tài sản gắn liền với đất.”

Khoản 14 điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

“Điều 15b. Thu hồi đất đối ví như kết thúc hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

 1. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì xử lý thu hồi đất theo quy định sau đây:
 2. a) Chủ đầu tư được tiếp tục tiêu dùng đất 24 tháng đề cập từ ngày dự án đầu tư bị kết thúc hoạt động theo quy định của luật pháp về đầu tư;
 3. b) Trong thời hạn 24 tháng nhắc từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hành bán của cải hợp pháp gắn liền sở hữu đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản gắn ngay lập tức sở hữu đất thuê để cho người chọn tài sản thuê;
 4. c) Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ tiêu dùng đất mà chủ đầu tư không thực hành được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền mang đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản một Điều 64 của Luật đất đai. “

Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

“5. Sau lúc dự án đầu tư kết thúc hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện như sau:

 1. a) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của luật pháp về thanh lý tài sản;
 2. b) Đối với dự án đầu tư được quốc gia giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục tiêu dùng đất thì quyền dùng đất và của cải gắn ngay tắp lự với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;
 3. c) Trong giai đoạn thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trọng vỡ nợ thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.”

Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở buôn bán trong công đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động phân phối kinh doanh nhưng phải giải thể, vỡ nợ hoặc kết thúc hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động buôn bán chính theo dự án đầu tư thì chưa bắt buộc điều chỉnh lại số thuế giá trị gia nâng cao đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở buôn bán buộc phải thông tin thuế quan quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở buôn bán sau lúc khiến đầy đủ thủ tục theo quy định của luật pháp về giải thể, vỡ nợ thì đối sở hữu số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thực hành theo quy định của luật pháp về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở buôn bán kết thúc hoạt động và ko nảy sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động marketing chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nảy sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì ko buộc phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, 

Ví như dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi của Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung kết thúc hoạt động theo quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 26/4/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh giấc Quảng Ngãi thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Công ty thực hiện xử lý số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Bộ Tài chính.

Trường hợp, Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế cần thu hồi hoàn thì Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền.

Để bảo đảm quản lý thuế đối dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, yêu cầu Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi kết hợp mang cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư, về đất đai trên địa bản yêu cầu, chỉ dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh giấc Quảng Ngãi được biết./ 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »