Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện thế nào? 

Bài viết sau sẽ chỉ dẫn những bạn hoàn thuế GTGT đối có hàng hoá xuất khẩu theo Công văn số 3719/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/08/2017 v/v hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế:

“3. Cơ sở marketing trong tháng (đối mang giả dụ kê khai theo tháng), quý (đối có nếu kê khai theo quý) sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mang số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao theo tháng, quý; giả dụ trong tháng, quý số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; ví như vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa mang hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nêu sau khi bù trừ mang số thuế cần nộp, số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. 

Cơ sở buôn bán cần hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào tiêu dùng cho phân phối kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nếu ko hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước tới kỳ yêu cầu hoàn thuế hiện tại.

Căn cứ chỉ dẫn tại Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính 

Chỉ dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại những Thông tư về thuế

4. Hoàn thuế đối có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở buôn bán trong tháng (đối với nếu kê khai theo tháng), quý (đối có ví như kê khai theo quý) với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sở hữu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa với hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở buôn bán nên hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất marketing hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước tới kỳ bắt buộc hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) giả dụ sau khi bù trừ sở hữu số thuế GTGT buộc phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) mang 10%”.

Công văn số 2446/CT-KTT1 ngày 07/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo mô tả của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 

Tại công văn số2446/CT-KTT1 ngày 07/6/2017, giả dụ hoành nghiệp đã hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của tháng 12/2016, tháng 01/2017 và tháng 02/2017 thì thống nhất có yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên: số thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lũy kế từ tháng 12/2016 tới tháng 02/2017 ví như sau lúc bù trừ mang số thuế GTGT nên nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước từ tháng 12/2016 tới tháng 02/2017 còn từ 300 triệu đồng trở lên thì nhà hàng được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) mang 10%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »