Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Công văn số 2511/TCT-KK

 

Cống văn số: 2511/TCT-KK

V/v thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Phú Yên

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1366/CT-TTKT ngày 02/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) nộp thừa đối sở hữu trường hợp của Công ty cổ phần Sông Đà 10 

Về việc này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều một Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản những thủ tục hành chính về thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm e Khoản một Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC chỉ dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Theo thông tin, tài liệu về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh giấc của Công ty cổ phần Sông Đà 10 do KBNN thức giấc Phú Yên cung ứng tại Công văn số 202/KBPY-KSC ngày 23/5/2019:

– Ngày 26/10/2016, Bộ Giao thông vận chuyển vận cộng các bên thúc đẩy đã ký Phụ lục hợp đồng số 4 của Hợp đồng số 26/HĐXD-DEOCA đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1, trong đó:

+ Nhà đầu tư: là liên doanh của 04 doanh nghiệp, không sở hữu Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả;

+ Doanh nghiệp dự án (duy nhất) là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, trụ sở tại thành thị Hồ Chí Minh;

+ Ban quản lý dự án 85 (được Bộ Giao thông vận chuyển vận giao quản lý phần vốn nhà nước) sở hữu nghĩa vụ gửi KBNN nơi mở trương mục giấy tờ tính sổ pháp lý gửi 1 lần theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 để khiến cho cơ sở kiểm soát thanh toán;

+ Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên và thức giấc Khánh Hòa. Hạng mục công trình thứ 2 là Chi phí đầu tư xây dựng hầm Cổ Mã và đường dẫn (chưa bao gồm tầm giá GPMB, hỗ trợ tái định cư);

+ Nhà đầu tư, Ban quản lý dự án 85 chịu bổn phận về khối lượng và giá trị thanh toán;

+ Đối phần khối lượng đã thực hành đầu tư xây dựng hầm Cổ Mã và đường dẫn: Các khối lượng đã nghiệm thu và giải ngân bằng nguồn vốn vay của ngân hàng và vốn chủ với của Nhà đầu tư hoặc những khối lượng đã nghiệm thu nhưng chưa giải ngân, vốn nhà nước sẽ được chuyển về trương mục nhà băng của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả. Trên cơ sở nguồn vốn quốc gia đã thanh toán, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án hoàn trả vốn vay của nhà băngtính sổ cho các nhà thầu theo quy định.

– Ngày 20/12/2016, Ban quản lý dự án 85 Giấy yêu cầu thanh toán vốn đầu tư số G2-2 mã dự án 7592400 gửi KBNN tỉnh giấc Phú Yên đề nghị:

+ Thanh toán đợt 2 phần khối lượng thực hành tới 30/8/2016 từ vốn vay tín dụng (chưa bao gồm lãi vay) của gói thầu số 2 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ một thức giấc Phú Yên và tỉnh giấc Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT;

+ Nhà đầu tư hoặc siêu thị dự án là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả theo số trương mục 102010001554366 tại Ngân hàng TMCN Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

+ Tổng số tiền 42.004.203.867 đồng.

+ Bảng xác nhận giá trị khối lượng công tác hoàn tất theo Hợp đồng bắt buộc tính sổ ký giữa đại diện cơ quan quốc gia mang thẩm quyền là Ban quản lý dự án 85 mang Đại diện nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và Đại diện nhà thầu là Công ty cổ phần Sông Đà 10: “Gói thầu số 2: Xây dựng hầm đèo Cổ Mã”.

– Cùng ngày 20/12/2016, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 85 lập Giấy rút vốn đầu tư số G2-2 sở hữu mã dự án 7592400 (KBNN tỉnh Phú Yên công nhận kiểm soát chi ngày 21/12/2016):

+ Thanh toán đợt 2 phần khối lượng thực hiện tới 30/8/2016 từ vốn vay tín dụng (chưa bao gồm lãi vay) của gói thầu số 2, Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1 tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT;

+ Đơn vị nhận tiền và nộp thuế là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả;

+ Tổng số tiền 42.004.203.867 đồng;

+ Số tiền thuế nộp cho Cục Thuế thức giấc Phú Yên là 8.883.647.714 đồng.

– Ngày 30/10/2017, Cục Thuế thức giấc Phú Yên mang Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN niên độ 2016 gửi KBNN tỉnh Phú Yên:

+ Ngày 21/12/2016, mã số thuế 0104567756 (Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả) đã nộp thuế GTGT (mã TKKT 7111) là 8.883.647.714 đồng.

+ Điều chỉnh sang mã số thuế 5900189357 (Công ty cổ phần Sông Đà 10) mã TKKT 7111 sở hữu số tiền 8.883.647.714 đồng.

3. Theo nội dung Công văn số 6618/CT-QLCCN ngày 24/11/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Khánh Hòa gửi Cục Thuế tỉnh Phú Yên và KBNN tỉnh giấc Phú Yên: Hợp đồng số 2608/2013/HĐTCXL-ĐC được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc thi công công trình xây dựng Hầm Đèo Cổ Mã (Km11+159,07 tới Km12+179,07) thuộc địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Gói thầu số 2: xây dựng hầm đèo Cổ Mã thực dân địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh giấc Khánh Hòa.

4. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC cũng như thông tin nêu trên, việc Cục Thuế tỉnh giấc Phú Yên đề nghị KBNN tỉnh giấc Phú Yên điều chỉnh thu NSNN niên độ 2016 đối khoản tiền thuế GTGT 8.883.647.714 đồng là đúng người buộc phải nộp thuế nhưng không đúng công ty hưởng nguồn thu thuế, bởi:

– Công ty cổ phần Sông Đà 10 với hội sở tại tỉnh thành Hà Nội, không trụ sở hoặc công ty trực thuộc tại tỉnh giấc Phú Yên.

– Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả Quốc lộ 1 là công trình liên tỉnh: tỉnh Phú Yên và thức giấc Khánh Hòa, trong ấy Công trình xây dựng hầm đèo Cổ Mã (công trình xây dựng đã được KBNN thức giấc Phú Yên khấu trừ thuế GTGT 2% trước khi thanh toán cho siêu thị dự án là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả nêu trên) thuộc địa bàn thức giấc Khánh Hòa, không thực dân địa bàn thức giấc Phú Yên.

Do đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Phú Yên thực hiện điều chỉnh lại công ty hưởng nguồn thu thuế là tỉnh Khánh Hòa đối sở hữu số thuế GTGT 2% mà KBNN tỉnh giấc Phú Yên đã khấu trừ nêu trên theo đúng quy định hiện hành tại thời điểm thu ngân sách và thông tin cho những công ty mang ảnh hưởng được biết.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh giấc Phú Yên được biết./.

Liên hệ tham vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »