Hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo Công văn 2196/TCT-KK

 Số: 2196/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2906/CT-KK ngày 24/10/2018 của Cục Thuế tỉnh giấc Thái Nguyên, về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) hàng hóa xuất khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM – Chi nhánh Thái Nguyên, mã số thuế: 0107541467-002. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Khoản một Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Chi nhánh của doanh nghiệp:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh là công ty phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện đa số hoặc một phần chức năng của nhà hàng nhắc cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề marketing của chi nhánh cần đúng có ngành, nghề buôn bán của doanh nghiệp.”

 • – Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;
 • – Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;
 • – Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9, Điều 15, Điều 16 và Khoản một Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) về thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế thức giấc Thái Nguyên về tình hình thực tế quản lý của Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM đối có Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên:

Trường hợp Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM – Chi nhánh Thái Nguyên là cơ sở marketing nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0107541467-002 do Sở Kế hoạch và đầu tư thức giấc Thái Nguyên cấp.

Chi nhánh Thái Nguyên là đại diện của Công ty; thực hiện những hoạt động sắm bán điện của Công ty. Sử dụng trương mục ngân hàng của Công ty để tính sổ trong các hoạt động này theo sự ủy quyền hợp pháp của Công ty thì: Cục Thuế tỉnh giấc Thái Nguyên căn cứ những quy định của pháp luật về thuế GTGT và luật pháp về công ty nêu trên để giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thức giấc Thái Nguyên được biết và thực hiện./.

Liên hệ tham mưu miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »