Giải quyết hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu bị trả lại

Công văn số: 4593/TCT-KK

V/v kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ thuế quan giải quyết hoàn thuế GTGT

Giai-quyet-hoan-thue-GTGT-hang-xuat-khau-bi-tra-lai

Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5533/CT-KK ngày 04/6/2019 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại lúc đã được cơ thuế quan giải quyết hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Điện tử Samsung Hcmc Ce Complex, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ các quy định tại:

 • Khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;
 • Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;
 • Khoản 3 Điều 20 và Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Khoản 5 Điều 10 Thông tư số số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ những quy định nêu trên,

Trường hợp Công ty TNHH Điện tử Samsung Hcmc Ce Complex (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai và được cơ thuế quan giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định, sau đó người mua nước ngoại trừ trả lại hàng hóa đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí ký kết trong hiệp đồng thì Công ty thực hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hóa bị trả lại, song song Công ty buộc phải nộp lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn tương ứng mang giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, chỉ dẫn Công ty thực hiện.

Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »