Hoàn thuế GTGT trong những trường hợp nào

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại các Thông tư, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (trường hợp sao kê tháng), trong quý (trường hợp báo cáo quý) sẽ được giảm trừ vào kỳ sau.

Trường hợp cơ sở doang nghiệp kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 hoặc kỳ tính thuế quý III / 2016 theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này được hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế sẽ xử lý hoàn thuế theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng kể từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý kể từ quý đầu tiên. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết mà số thuế đầu thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Hoan-thue-GTGT-trong-nhung-truong-hop-nao

Doanh nghiệp thương mại được tạo ra gần đây từ các dự án đầu tư. 

Các điều kiện để được hoàn thuế GTGT đối với thương nhân là: 

 • Đăng ký thành lập công ty; 
 • Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Hoặc tìm kiếm một dự án. Thăm dò, phát triển các mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư và chưa vận hành thử nghiệm; 
 • Nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì thuế GTGT của hàng hoá và dịch vụ được sử dụng để đầu tư sẽ được hoàn trong từng trường hợp cụ thể. Năm, trừ các trường hợp theo điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016 / TTBTC như dự án đầu tư của cơ sở thường trú không thực hiện đủ tổng vốn cổ phần đã đăng ký; Dự án đầu tư của doanh nghiệp thương mại có lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; Dự án đầu tư của cơ sở thường trú vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề kinh doanh không duy trì đầy đủ các điều kiện, điều khoản trong quá trình hoạt động (như rút giấy phép kinh doanh, giấy phép kinh doanh ...); Dự án đầu tư có sử dụng tài nguyên khoáng sản được chấp thuận từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất hàng hóa, dịch vụ mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng từ 51 năm trở lên. giá thành của sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư; 
 • Trường hợp số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng để đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư 

Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng: 

 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; 
 • Doanh nghiệp phải nộp tờ khai riêng đối với dự án đầu tư và nộp số thuế đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ vào tờ khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh. thực hiện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn cùng tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án. Dự án đầu tư ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư chưa đăng ký kinh doanh thì chưa chịu thuế;
 • Số thuế giá trị gia tăng được chuyển từ dự án đầu tư tương ứng với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ thành lập công ty; 
 • Trường hợp sau khi bồi thường, dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư dưới 300 triệu đồng được chuyển sang số thuế đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. 
 • Việc xây dựng căn hộ để bán, cho thuê không phải là tài sản cố định và điểm c khoản 3 điều 1 thông tư 130/2016 / TTBTC.

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

 • Công ty thương mại xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có giá trị tính thuế theo tháng (đối với báo cáo tháng), quý (đối với báo cáo quý) Nếu giá trị gia tăng tiêu thụ trung gian chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng thì giá trị thuế gia tăng được hoàn trả hàng tháng hoặc hàng quý; 
 • Nếu số thuế GTGT chưa được khấu trừ của tháng, quý dưới 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo. Công ty thương mại xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng / quý. 
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì hoạt động thương mại phải báo cáo riêng số thuế đầu vào để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
 • Thuế giá trị gia tăng đối với tiêu thụ trung gian hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ trong kỳ báo cáo thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ tính thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước kỳ hoàn thuế đến kỳ hoàn thuế hiện tại. 
 • Phương thức khấu trừ được hoàn thuế giá trị gia tăng tại thời điểm chuyển đổi tài sản, chuyển đổi công ty, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển nhượng, giải thể, phá sản, thực hiện nhiệm vụ thuế giá trị gia tăng hoặc thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. 
 • Doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư chưa bắt đầu sản xuất. Đang hoạt động nhưng phải thanh lý, phá sản, ngừng hoạt động mà chưa phát sinh hoặc chưa được hoàn thuế GTGT
 • Doanh nghiệp phải báo cáo trực tiếp việc giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh với cơ quan thuế theo quy định. 
 • Trong trường hợp cơ sở kinh doanh đã làm hết công việc. Các thủ tục theo quy định của luật Thanh lý và Phá sản, số thuế GTGT được hoàn phải tuân theo các quy định của pháp luật. về thanh lý, phá sản và quản lý thuế; Việc hoàn thuế không được xử lý đối với số thuế bán hàng không được hoàn. 
 • Trong trường hợp cơ sở thường trú ngừng hoạt động và không phát sinh thuế bán hàng chuyển qua hoạt động kinh doanh chính của mình thì số tiền hoàn thuế phải được trả lại nhà nước ngân sách.Trường hợp bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh số thuế đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. 

Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức được nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý chương trình, dự án được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào Việt Nam trở thành. để sử dụng trong các chương trình và dự án. 

Tổ chức tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam được hoàn thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa, dịch vụ đó. 

Cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Luật ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng thì được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp trên hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp tiền ghi rõ. giá thanh toán đã bao gồm VAT. 

Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng phải tuân theo chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Bộ Ngân khố đối với hàng hóa do người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam khi xuất cảnh. 

Quyết định xử lý hoàn thuế phù hợp pháp luật của cơ quan có thẩm quyền và các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »